1800 - 1918

סוארטש לחר םולצת

הדמע 1899-ב ,ההורסלראקב ןייטיוג רובאג ברה לש ותבכ 1880 הדלונ :סוארטש לחר
הדמל 1905-1900 םינשב ,תורענל הנושארה תינמרגה היסנמיגב תורגבה תוניחבב
הלשממה תוניחבב הדמע 1905-ב ,גרבלדייה תטיסרבינואב הנושאר תיטנדוטסכ האופר
הדבע 1933-1908 םינשב ,1907-ב רוטקוד ראותב התכז ןאכ ,ןכנימל הרבעו
התריטפ דע הליעפ התייה םש ,אניתשלפל הרגיה 1933-ב ,ןכנימב םישנ-תאפורכ
.תילאיצוס תדבועו האפורכ 1963-ב
 
םבוציע תא ולביק הייח .םישנה דומילל ךרד תסלפמ גרבלדייהב התייה סוארטש לחר
סוארטש סאילא הלעב םע .תינויצכ תיטילופה התוברועמו האפורכ התוליעפ י"ע
םישנה תירב"ב דחוימב הליעפ התייהו םשש תינויצה העונתל ןכנימב הכייתשה
התוליעפ דצב הרסמתה לארשיב . "תימואלניבה תינויצה םישנה תדוגא"בו "תוידוהיה
.תודחא םימעפ חבשל הניוצ תאז רובעבו ,םייתרבח םידיקפתל האפורכ

.1961 טראגטוטש .הינמרגב ונייח .סוארטש לחר