1945 - ...

רנטנג גנאגפלוו לש ומולצת

ןיינמה ןמ רוספורפ 1958 זאמ ,1980 רטפנ ,1906 דלונ) רנטנג גנגפלוו
קנאלפ-סכאמ ןוכמ להנמ 1972-1958 םינשב ,גרבלדייה תטיסרבינואב הקיזיפל
םייעדמה םיעגמה לש םידסיימה לא ךייתשה (גרבלדייהב תיניערג הקיזיפל
ידיב ףתושמב דסונש ,CERN יניערג רקחמל ןוגראה להנמכ .םיילארשי-םיינמרגה
יפילחב חתפו םיפתושמ רקחמ-לש-םיטקייורפ ןגרא אוה ,תויאפוריא תונידמ 12
תובוחרב רוקיבב ףתתשמו ךרד ללוס היה אוה .םיריעצ םיינמרגו םילארשי םינעדמ
ריתכה ןמצייו ןוכמ .הוורנימ-דעו שאר-בשוי היה ותומ דע 1963 זאמו ,1959-ב
תצעומב דיחי ינמרג רבחל - םינש רשע רובעכו דובכ-רבחל 1965 רנטנג גנגפלוו תא
ןוכמב רנטנג ש"ע הרדתק העבקנ ותומ רחאל .(Board of Governors) םילהנמה
.רנטנג ינויזופמיס םשה תא ולביק םיעובקה הוורנימ ינויזופמיסו ,ןמצייו

Foto: MPI fuer Kernphysik Heidelberg