1386 - 1800

הטיסרבינואב תירבעה הפשה רוספורפכ (Muenster) רטסנימ ןאיטסאבס לש ונומיז םע
.תיברעמ-תימורדה הינמרגב םיירבע םידומילל זכרמ גרבלדייה התשענ ,(1529-1524)
גרבלדייהב ןושאר טסיארבהכ (Boeschenstein) ןייטשנשב ןאהוי דמיל רטסנימ ינפל
(םעפל םעפמ תוקספהב) הטיסרבינואב גצוימ הז עוצקמ היה זאמ ,(1529-1522)
ךרעב) רנייטשלפאטש לואפ ויה 16-ה האמב הרדתקה ילעבמ .תיגולוליפ הנילפיצסידכ
השולש ,(1613-1584) ןמטסירכ בקעיו (1577-1561) סוילמרט לאונמיע ,(1558-1551
.ידוהי אצוממ תירבעל םיחמומ
 
דע ;לזאבב 1552 רטפנ ,סונייהרה נ"ע םייהלגניאב 1488 דלונ) רטסנימ ןאיטסאבס
לש התולבקתהל העירכמ המורת םרת ,(יטנטסטורפ ןכמ רחאל ,ילותאק היה 1529
תירבעה חותיפל ןכו ,תיניטלהו תינוויה דיל (Lingua sacra) שדוק ןושלכ תירבעה
םיימראו םיירבע םיבתכ גרבלדייהב םסרפ אוה .יאמצע ירצונ הארוהו רקחמ-עוצקמכ
ך"נת ירפס לש םימוגרתו תוהגומ תורודהמ םג תונשלבבו קודקדב םירקחמ דיל :םיבר
וירקחמל ךירדמכ .(םירחא לשו ם"במרה לש) תורפס תוריציו םיינשלב םירקחמ לשו
ירשקב דמע ותיאש ,(1549-1469) הטיול הילא ידוהיה דמולמה שמיש םיירבעה
,(1522-1455 ,Reuchlin) ןילכייר סנאהוימ םג רטסנימ עפשוה ןכ ומכ .םיבתכמ
רחובה ךיסנה ףסאש ,םיטסינמוהה גוח לע הנמנ רשא ,ירצונה תירבעה רקחמ דסיימ
הטיסרבינואב חורה ייח לע ועיפשה רשאו ,גרבלדייהב ורצחב 1500 תנש ביבס פיליפ
Rudimenta linguae) "םירבעה ןושל ידירש" ןילכייר לש ורפס תא .תואצרה י"ע
.1537-ב שדחמ רטסנימ רידהה (hebraicae
 
תירבע ןושלל הרדתקה תא לביקו תילגנאוואה תדה לא רטסנימ רבע 1529-ב
,םיכרכ ינשב ך"נתה לש הרודהמ ,"הקיארבה הילביב" ,ורפס תא .לזב תטיסרבינואב
תובר תודובע רטסנימ רביח םיירבעה ויבתכ דצב .1535-1534 םינשב םסרפ אוה
םע "Cosmogaraphia" לשמל ,היפרגומסוקו היפרגואיג ,הימונורטסא ,הקיטמיתאמב
.תופמו ץע יכתח 900-ל לעמ
רטסנימ ןאיטסאבס תנומת5 גצומ
רפס6 גצומ
רטסנימ ןאיטסאבס לא הטיול הילא8 גצומ
היפרגומסוק9 גצומ
ךירנייהטוא תנומת10 גצומ
1558 לש המרופרה11 גצומ