1386 - 1800

רטסנימ ןאיטסאבס לא הטיול הילא

1469 דלונ) הטיול הילא .1531 היצנו .רטסנימ ןאיטסאבס לא הטיול הילא לש בתכמ
הד רויפיפאה רצח ןמשח לש ורומ היה (היצנוב 1549 רטפנ ,שייא נ"ע טדאטשיונב
ונדו ףוכת םיבתכמ רשקב ודמע הטיולו רטסנימ .אמורב ,ירצונ הלבק שיא ,וברטיו
לש םסחי תא ןייפא הז הרופ הלועפ ףותיש .תונשלב תויעבב - תירבעב דימת -
.זא לש םידוהיה םידמולמה לא םיירצונה תירבעה ידומיל ידסיימ

Monatsschrift fuer Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 38. 1894, H.6