1800 - 1918

ןמדלוג םוחנ םולצת

םיטפשמו היפוסוליפ דמל ,(אטיל) ובינשיוב 1894-ב דלונ :ןמדלוג םוחנ
1920-ב .ןילרבו גרובראמ ,(1920 דע 1919-מו ,1914-1912 םינשב) גרבלדייהב
איצוה 1933-1923 םינשב .גרבלדייה תטיסרבינואב םיטפשמל רוטקוד ראותה תא לביק
תורדתסהה לש לעופה דעווה רבח היה 1933-1926 ,הקיאדוי הידפולקיצנאה תא רואל
1940-1934 ,ימלועה ידוהיה סרגנוקה לש דסיימ-ףתוש 1932-ב ,הינמרגב תינויצה
ונממ הללשנ 1938-ב ,הבנ'זב םימעה רבחב אניתשלפל תידוהיה תונכוסה גציימ
1978 דע 1949-מ ,תירבה תוצראל רגיה 1940-ב ,רוטקודה ראותו תינמרגה תוחרזאה
1982 רטפנ ,תילארשי תוחרזא לביק 1962-ב ,ימלועה ידוהיה סרגנוקה אישנ היה
.ןדאב-ןדאבב
 
גרבלדייהב וידומיל תפוקתב .תינויצה העונתה לש ליבומ גיצנ היה ןמדלוג םוחנ
לש רואל איצומו ינויצה ןויערל ןלמעות ,"הירבע" םיטנדוטסה תווחאב רבח היה
,םירחאו ןומיס טסנרא ,רצאלג םוחנ ,םורפ ךירא םע ."םיישפוחה םיינויצה םיפדה"
,בוקניבר ךורב ןמלז ,היסורמ ואצומב דומלתה-דמולמ לש וידימלת גוח לא ךייתשה
םוחנ היה היינשה םלועה תמחלמ רחאל .תינרדומ תוברתו תידוהי תרוסמ ןיב רשיקש
הצעומה" תא 1951-ב דסיו םייוציפה ןיינעב ןתמו אשמל בושח רשק שיא ןמדלוג
."הינמרג דגנ תוירמוח תועיבתל

.1980 ,ןכנימ .ינמרג ידוהיכ ייח :ןמדלוג םוחנ :ךותמ הנומתה