1800 - 1918

(םולצת) קב ואילו רלביוט ןגיוא םע ןרטש המלז

קב ואיל ,(לאמשמ ןושאר) רלביוט ןגיוא הלעב םע (ןימימ היינש) ןרטש המלז
.םידלי םע יזוס תינייחאהו (לאמשמ ינש)
 
ייחב רתויב הבושחה תוישיאה - רלביוט ןגיוא דצב - היה (1956-1873) קב ואיל
,ןודנול) קב-ואיל דסומ לש תדסיימ-הפתוש התייה איה 1955-ב .ןרטש המלז
.ויבתכ תרושב הפתושו (קרוי-וינ ,םילשורי

Marina Sassenberg: Apropos Selma Stern. Frankfurt/Main 1998