1919 - 1933

ןומיס טסנרא לש ומולצת

ןושל ,הירוטסיה ,היפוסוליפה דומיל ,ןילרבב 1899 דלונ :ןומיס אביקע טסנרא
תטיסרבינואב רוטקוד ראות 1923 ,גרבלדייהו ןיימ נ"ע טרופקנרפ ,ןילרבב תירבע
הארוהב קסוע 1924 זאמ ,"לגהו הקנאר" אשונב ןקנוא ןמרה תייחנהב גרבלדייה
רגהמ 1928 לירפאב ,ןיימ נ"ע טרופקנרפב ישפוחה ידוהיה הארוההה תיבב
,הינמרגב םידוהי םירגובמ תלכשהל הכשלב ףתתשמ 1934 ,הפיחב הרומ ,אניתשלפל
ךוניחל רוספורפ 1950 זאמו הצרמ 1939 ,םירומל רנימסב הרומ ,םילשוריב 1935-מ
.םילשוריב רטפנ 1988 ,תירבעה הטיסרבינואב
 
ראואקארק דירפגיזו לאטנול ואיל ,גייווצנזור ץנרפ ,םורפ ךירא ,רבוב ןיטרמ םע
דע הרוה רשא ,לבונ הימחנ ברה לש וידימלת ןיב טרופקנרפב ןומיס טסנרא היה
.הנרב רכיכב תסנכה תיבב 1922

Abb. aus: Sechzig Jahre gegen den Strom: Ernst A. Simon.
Briefe von 1917-1984. Hrsg. vom Leo Baeck Inst. Jerusalem. Tuebingen 1998