1945 - ...

טילש הד סומע לש ומולצת

ןוכמב הקיזיפל רוספורפ 1954 זאמ ,1969 רטפנ ,1926 דלונ) טילש הד סומע
,יעדמ להנמ 1963-1961 ,תיניערג הקיזיפל הקלחמה להנמ 1956 ,ןמצייו
השיגפב 1958-ב חתפ (הוורנימ דעווב רבח 1969-1963 ,יללכ להנמ 1968-1963
,התייה ותפיאש .םיילארשי-םיינמרגה עדמה יסחיב הבנ'זב רנטנג גנגפלוו םע
עוציב רשפאל דעונש ,ןמצייו ןוכמו קנאלפ-סכאמ תרבח ןיב םיעגמה דוסימ
ףוסבל האיבה רנטנג גנגפלוו לשו ולש המזויה .רקחמ לש םיפתושמ םיטקייורפ
םינעדמ .קנאלפ-סכאמ תרבח איה הלש תאשונהש ,"הוורנימ תדעו" דוסייל 1963-ב
םיגצוימ גרבלדייה תטיסרבינואמ םג ומכ תיניערג הקיזיפל קנאלפ-סכאמ ןוכממ
.הז ףוגב זאמ

Foto: MPI fuer Kernphysik Heidelberg