Ruprecht Karls Universität Heidelberg

Telefonliste


Prefix: +49-6221-54

97001  Aasen, Adrian -- A.Aasen@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9452    Alex, Ben -- B.Alex@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9407    Amendola, Prof. Luca -- L.Amendola@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
6709    Angrick, Dr. Christian -- C.Angrick@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9319    Arnold, Kai -- K.Arnold@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9434    Arrufat Vicente, Daniel -- D.Arrufat@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9364    Arshilava, Erekle -- E.Arshilava@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9414    Attanasio, PhD Felipe -- F.Attanasio@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9446    Banou, Angeliki -- A.Banou@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
4817    Bartelmann, Prof. Matthias -- M.Bartelmann@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9431    Bartsch, Sonja - Sekretariat -- Sekretariat19@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9346    Batini, Laura -- L.Batini@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9444    Bauer, Lukas -- L.Bauer@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
97002  Bauer, Marc -- Marc.Bauer@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
51252  Bebon, Rick -- R.Bebon@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9141    Becker, Dr. May-Britt - Structures -- M.Becker@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9401    Bekov, Albert -- A.Bekov@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
5042    Bellagente, Marco -- M.Bellagente@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9421    Bender, Prof. em. Iring -- I.Bender@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9422    Berges, Prof. Jürgen -- J.Berges@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
5038    Beygi, Alireza -- A.Beygi@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9456    Bighin, PhD Giacomo -- G.Bighin@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- AlbertUeberle
51441  Binder, Patrick -- P.Binder@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9425    Bittner, Dr. Elmar -- E.Bittner@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9410    Bloch-Ditzinger, Jeannette - Sekretariat -- J.Bloch-Ditzinger@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
51252  Blumberg, Johannes -- J.Blumberg@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9402    Braendle, Alena -- A.Braendle@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9432    Brass, Martin -- M.Brass@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
5045    Brivio, PhD Ilaria -- I.Brivio@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9444    Bruggisser, Sebastian -- S.Bruggisser@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
97004  Brunner, Simon -- S.Brunner@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
5045    Buss, Thorsten -- T.Buss@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9388    Butler, Tara -- T.Butler@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9421    Butter, Anja -- A.Butter@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9447    Casagranda, Gioele -- G.Casagranda@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9442    Chojowski, Robert -- R.Chojowski@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9358    Chu, Min -- M.Chu@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9446    Corell, Lukas -- L.Corell@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9388    Corvalán Morbiducci, Cristóbal -- C.Corvalan@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
97002  Dandoy, Virgile -- V.Dandoy@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
4720    Daus, Tristan -- T.Daus@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9485    de Bruin, Lilly -- L.Debruin@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9200    de Fries, Marcel -- M.Fries@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9339    Defenu, Dr. Nicolo -- N.Defenu@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
97001  Demirci, Adnan -- A.Demirci@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
5066    Denz, Tobias -- T.Denz@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9411    Diestel, Lijana -- L.Diestel@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
5043    Dillon, Barry -- B.Dillon@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9400    Dobhan, Isolde - Bibliothek -- bpa@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9388    Dolgner, Jakob -- J.Dolgner@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9444    Doran, Prof. Michael -- M.Doran@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
5060    Dosch, Prof. em. Hans-Günter -- H.G.Dosch@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9432    Drescher, Moritz -- M.Drescher@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
51252  Drozdowski, Oliver -- O.Drozdowski@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
6281    Eager, Dr. Richard -- R.Eager@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
97001  Eck, Mathis -- M.Eck@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9449    Enss, Dr. Tilman -- T.Enss@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9452    Erbel, Sandra -- S.Erbel@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9401    Erschfeld, Alaric -- A.Erschfeld@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9409    Ewerz, Prof. Carlo -- Carlo@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9447    Faigle-Cedzich, Bruno -- B.Faigle-cedzich@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9364    Fauth, Gregor -- G.Fauth@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
4958    Feldt, Iris -- I.Feldt@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9207    Fell, Shaun David Brocus -- S.Fell@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
5038    Felski, Alexander -- A.Felski@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
5049    Flörchinger, Dr. Stefan -- S.Floerchinger@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9337    Franchino-Vinas, Sebastian -- S.Franchino@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9427    Franke, Julius -- J.Franke@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9427    Friedrich, Björn -- B.Friedrich@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9428    Fujii, Keisuke -- K.Fujii@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9439    Gao, Xin -- X.Gao@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9402    Gebhardt, Charlotte -- C.Gebhardt@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9485    Geier, Kevin -- K.Geier@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
5045    Geoffray, Emma -- E.Geoffray@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9414    Giacalone, PhD Giuliano -- G.Giacalone@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
51254  Golani, Gonen -- G.Golani@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9371    Golatkar, Janhavi -- J.Golatkar@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9442    Gomez Melo, Santiago -- S.Gomez-melo@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9448    Gori, Dr. Giacomo -- G.Gori@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
5040    Grabitz, Lara -- L.Grabitz@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9409    Gromes, Prof. em. Dieter -- D.Gromes@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9452    Groß, Tobias -- T.Gross@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
4777    Grundel, Anna -- A.Grundel@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9441    Gurau, Prof. Razvan -- R.Gurau@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9444    Haag, Angela - Sekretariat -- Sekretariat16@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
97002  Haas, Tobias -- T.Haas@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9346    Halimeh, Dr. Jad -- J.Halimeh@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9455    Harribey, Sabine -- S.Harribey@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- AlbertUeberle
9435    Hasenbusch, Dr. Martin -- M.Hasenbusch@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9349    Hassan Puttasiddappa, Prajwal -- P.Puttasiddappa@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9436    Haverkort, Prof. Maurits -- M.Haverkort@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9440    Hebecker, Prof. Arthur -- A.Hebecker@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9367    Heermann, Prof. Dieter -- D.Heermann@tphys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9423    Hefft, Dr. Klaus -- K.Hefft@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
5043    Heimel, Theo -- T.Heimel@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9364    Heinrich, Michael -- M.Heinrich@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
51253  Herbst, Timothy -- T.Herbst@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
97002  Heyen, Lars -- L.Heyen@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9319    Hill, Paul -- P.Hill@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9401    Hölck, Johannes -- J.Hoelck@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9444    Hofmann, Dr. Ralf -- R.Hofmann@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
5066    Holst, Dominic -- D.Holst@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9404    Horak, Jan -- J.Horak@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9437    Horner, Prof. em. Heinz -- H.Horner@tphys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9447    Horstmann, Marcel -- M.Horstmann@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
5043    Hummerich, Sander -- S.Hummerich@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9404    Ihssen, Friederike -- F.Ihssen@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9400    Illi, Irene - Bibliothek -- I.Illi@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9418    Jäckel, Prof. Jörg -- J.Jaeckel@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
51252  Jäger, Julia -- J.Jaeger@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9447    Kades, Lukas -- L.Kades@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
5047    Kälin, Gabriella -- G.Kaelin@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
97001  Kalagov, PhD Georgii -- G.Kalagov@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9447    Kaltschmidt, Mathieu -- M.Kaltschmidt@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9457    Kalvoda, Lukas -- L.Kalvoda@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- AlbertUeberle
9454    Kamp, Anja - Sekretariat -- A.Kamp@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9823    Keppler, Hannes -- H.Keppler@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9414    Khosravi, Dr. Nima -- N.Khosravi@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9364    Kirchhoff, Daniel -- D.Kirchhoff@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
97004  Kirchner, Andreas -- A.Kirchner@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9374    Klinger, Jan Philipp -- J.Klinger@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9431    Klinger-Araifa, Besma -- B.Klinger-araifa@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9426    Klos, Fabian -- F.Klos@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
5043    Köhler, Joran Valentin -- J.Koehler@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9346    Köper, Hannes -- H.Koeper@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
4861    Konrad, Sara -- S.Konrad@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
4817    Kozlikin, Dr. Elena -- E.Kozlikin@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9411    Krawietz, Tanja -- T.Krawietz@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
5043    Krebs, Tobias -- T.Krebs@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9447    Krinitsin, Wladislaw -- W.Krinitsin@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9438    Küspert, Ruben -- R.Kuespert@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9459  Kuka, Tina - SFB1225 -- T.Kuka@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9349    Lassen, Anna -- A.Lassen@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9408    Lee, Timoteo -- T.Lee@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
4720    Lehle, Katrin -- K.Lehle@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
2277    Lettera, Davide -- D.Lettera@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- AlbertUeberle
9205    Li, Kunhe -- K.Li@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
51252  Link, Rabea -- R.Link@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
4869    Littek, Dr. Carsten -- C.Littek@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9427    Liu, Junjie -- J.Liu@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9452    Liu, Ying Tong -- Yt.Liu@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9319    Ljatifi, Mendrit -- M.Ljatifi@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9349    Lorenz, Nico -- N.Lorenz@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
5042    Luchmann, Michel -- M.Luchmann@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
5040    Lübbe, Nina -- N.Luebbe@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9207    Maibach, David -- D.Maibach@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
4777    Maier, Christoph -- C.Maier@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
15974  Majowski, Kevin Paul -- K.Majowski@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
4775    Maturi, Priv.-Doz. Dr. Matteo -- M.Maturi@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
4869    Mazumdar, Himshikhar -- H.Mazumdar@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9432    Merstorf, Marc -- M.Merstorf@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
5046    Mielke, Dr. Andreas -- A.Mielke@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9346    Mikheev, Aleksandr -- A.Mikheev@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
5045    Modak, Dr. Tanmoy -- T.Modak@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
97001  Montoya, Valentina -- V.Montoya@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9434    Müller-Groeling, Henrik -- H.Mueller-groeling@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9412    Nachtmann, Prof. em. Otto -- O.Nachtmann@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9364    Noel, Viktoria -- V.Noel@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
5040    Olischläger, Hans -- H.Olischlaeger@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9309    Ott, Robert -- R.Ott@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9452    Pastor Gutierrez, Alvaro -- A.Pastor@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
51253  Patra, Dr. Pintu -- P.Patra@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9429    Pawlowski, Prof. Jan Martin -- J.Pawlowski@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9457    Pérez Sánchez, Carlos Ignacio -- C.Perez@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- AlbertUeberle
9346    Peschke, Dustin -- D.Peschke@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
97001  Phan, Anh VÅ© -- Av.Phan@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
5043    Pijahn, Simon -- S.Pijahn@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9441    Pirner, Prof. em. Hans-Juergen -- H.J.Pirner@tphys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
5043    Pitz, Sebastian -- S.Pitz@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
4958    Pixius, Christophe -- C.Pixius@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9104    Plehn, Prof. Tilman -- T.Plehn@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
4777    Polzer, Laura -- L.Polzer@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
5046    Popp, Christopher -- C.Popp@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9346    Preis, Thimo -- T.Preis@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9427    Raach, Benjamin -- B.Raach@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9452    Radoslavova, Anna -- A.Radoslavova@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9374    Radpay, Parham -- P.Radpay@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9438    Reichelt, Christian -- C.Reichelt@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
5037    Rieger, PD Frank -- F.Rieger@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
5043    Röver, Lennart -- L.Roever@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9421    Rothe, Prof. em. Heinz -- H.Rothe@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9421    Rothe, Prof. em. Klaus -- K.Rothe@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9421    Rousselot, Armand -- A.Rousselot@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9433    Salmhofer, Prof. Manfred -- M.Salmhofer@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9426    Salvemini, Ignazio Alba -- I.Salvemini@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9402    Sanchez Kuntz, Natalia -- N.Sanchez-kuntz@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9452    Sattler, Franz -- F.Sattler@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
5043    Saxena, Nikita -- N.Saxena@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
5045    Schäfer, Ruth -- R.Schaefer@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9427    Schlindwein, Fabio -- F.Schlindwein@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9444    Schmidt, Johannes -- J.Schmidt@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9424    Schmidt, Prof. em. Michael G. -- M.G.Schmidt@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9404    Schneider, Coralie -- C.Schneider@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9438    Schreyer, Simon -- S.Schreyer@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
97002  Schröfl, Markus -- M.Schroefl@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9346    Schulz, PhD Dennis -- D.Schulz@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9358    Schulz, Philipp -- P.Schulz@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9444    Schwark, Salome -- S.Schwark@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9399    Schwarz, Prof. Ulrich -- Schwarz@tphys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9207    Schwersenz, Nico -- N.Schwersenz@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9388    Sen, Saswato -- S.Sen@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9427    Senghaas, Raphael -- R.Senghaas@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
4777    Seute, Leif -- L.Seute@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
6709    Shi, Jiahan -- J.Shi@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
97002  Smaczny, Christoph -- C.Smaczny@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
4817    Söding, Laurin -- L.Soeding@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9427    Soria Ruiz, Pedro Antonio -- P.Soria-ruiz@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
5045    Soybelman, Nathalie -- N.Soybelman@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9364    Spitz, Daniel -- D.Spitz@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9388    SproÄ£e, Laura -- L.Sproge@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9408    Stamatescu, Prof. Ion -- I.O.Stamatescu@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
4722    Stapelberg, Sebastian -- S.Stapelberg@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9421    Stech, Prof. em. Berthold -- B.Stech@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9431    Steiert, Melanie - Sekretariat -- Sekretariat19@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9371    Stötzel, Tim -- T.Stoetzel@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9823    Strauß, Jonah Cedric -- J.Strauss@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9368    Sunder, Shyam -- S.Sunder@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
6709    Swysen, Lennart -- L.Swysen@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9434    Syed, Marvin -- M.Syed@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9319    Tagliavini, Michelangelo -- M.Tagliavini@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9207    Tahiri, Arben -- A.Tahiri@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9423    Thommes, Dr. Eduard -- E.Thommes@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9402    Thormählen, Lennert -- L.Thormaehlen@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
5045    Tillinger, Finn -- F.Tillinger@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9401    Tolosa Simeón, Mireia -- M.Tolosa@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9388    Traenkle, Jan -- J.Traenkle@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9452    Turnwald, Jonas -- J.Turnwald@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9446    Urban, Julian -- J.Urban@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9439    Venken, PhD Gerben -- G.Venken@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
5042    Vent, Sophia -- S.Vent@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
8983    Vidal, Sofía -- S.Vidal@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9485    Viladomat, Alonso -- A.Viladomat@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
5040    Vogel, Lorenz -- L.Vogel@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
4720    Waibel, Ricardo -- R.Waibel@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
5762    Walcher, Prof. Johannes -- J.Walcher@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9371    Warschinke, Matthias -- M.Warschinke@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9437    Wegner, Prof. em. Franz -- F.Wegner@tphys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
97002  Wessely, Jonas -- J.Wessely@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
5086    Westhoff, Dr. Susanne -- S.Westhoff@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9340    Wetterich, Prof. Christof -- C.Wetterich@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9413    Wetzel, Dr. Werner -- W.Wetzel@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9449    Wimberger, Dr. Sandro -- S.Wimberger@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9200    Windisch, Alexander -- A.Windisch@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
97002  Winkel, Joschka -- J.Winkel@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9445    Wirschke, Manuela - Sekretariat -- M.Wirschke@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9401    Wittmer, Paul -- P.Wittmer@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9349    Wittner, Manuel -- M.Wittner@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9442    Wörthmüller, Dennis -- D.Worthmuller@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
9415    Wolschin, Prof. Georg -- G.Wolschin@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9452    Wüst, Valentin -- V.Wust@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9371    Xiong, Wei -- W.Xiong@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9414    Yamada, Dr Masatoshi -- M.Yamada@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg16
9364    Ye, Yunxin -- Y.Ye@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9444    Yildiz, Hüseyin -- H.Yildiz@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9349    Zheng, Ziyang -- Z.Zheng@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9371    Zhou, Fabian -- F.Zhou@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
9443    Ziebert, Dr. Falko -- F.Ziebert@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg19
4869    Zündel, Martina S. -- M.Zuendel@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12
4757    Çelik, Şafak -- S.Celik@ThPhys.Uni-Heidelberg.DE -- Phil.weg12

Handbibliothek THEP 9417
Westzimmer ZB 9406
Seminarraum (P.w.16) 9417
Terminalraum I (P.w.16) 9405
Terminalraum II (P.w.16) 9408
Fax (P.w.16) 9333
 
Handbibliothek TVP 9427
Seminarraum (P.w.19) 9432
Terminalraum (P.w.19) 9427
Rechnerraum (P.w.19) 9470
Fax (P.w.19) 9331
 


Vorwahlen

0 bei Stadtgesprächen
0 - Vorwahl bei Ferngesprächen, e.g. 0 - 0621 ( A-Apparate sind beschraenkt auf Nahbereich)
90 bei privatem Selbstwählferngespräch mit F-Apparat
99 Zentrale Ferngesprächsvermittlung für A-Apparate 


Interna    Links    Tel.    InfoScreen Datenschutzerklärung  Kontakt